black_ribbin
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับสถาบันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเรียนกับสถาบันฯ
บริการนักศึกษา
สื่อการเรียน
     
ประวัติสถาบันฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ตราสัญลักษณ์สถาบันฯ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรอาชีวศึกษาเกษตร
กรรมการสภาสถาบันฯ
กฎหมาย พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาในสังกัด
ติดต่อสถาบันฯ

วษท.ตรัง
วษท.พัทลุง
วษท.สตูล
วษท.ระนอง
วษท.สงขลา
วษท.กระบี่
วษท.พังงา
วษท.ชุมพร
วษท.สุราษฎร์ธานี
วษท.นครศรีธรรมราช
วป.ติณณสูลานนท์
วป.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์


สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

  
             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 38 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานีโดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดประชุมวิชาการฯ  รวมทั้งผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในครั้งนี้ อาทิ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, ประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6, น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุทัยธานี, นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักศึกษา และพสกนิกรจังหวัดอุทัยธานี
 
 
 
***********************************************************
 
        นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ นำเสวนาและแถลงข่าว โดยมีนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัตินายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายประพันธ์ อัศวพลังพรหม กรรมการบริหาร บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) และนายสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลคิเซ่ กรุ๊ป (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) แถลงข่าว "การจัดการอาชีวศึกษาและความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน" เปิดหลักสูตรรายวิชา “วิชาพลังงานทดแทน” (พลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อผลิตกำลังฝีมือแรงงานที่มีมาตรฐานให้ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องดวงกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

1.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง  
3.  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา ๒๓ (๔)   
4.  ประกาศเลื่อนวันดำเนินการเลือกสรรและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา ๒๓ (๔)   
5.  ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 24 (3) *แก้ไขเพิ่มเติม  
6.  ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23 (4)  
7.  ประกาศสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23 (4) แห่ง พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551   
1. กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบัน-การอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ.2556
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
4. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
5. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบัน
     
     
     

 

 

     
     
 
ครั้งที่ 7 / 2559
 
ครั้งที่ 8 / 2559
 
ครั้งที่ 9 / 2559
             
             
             

      
   
   
   
   
   
   
   
     
     


 

 

 

 

 

 
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
244/72 ม.7 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
Email : South@svia.ac.th เว็บไซต์ : www.svia.ac.th
โทรศัพท์ 0-7544-5789 โทรสาร 0-7544-5790