สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับสถาบันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเรียนกับสถาบันฯ
บริการนักศึกษา
สื่อการเรียน
     
ประวัติสถาบันฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ตราสัญลักษณ์สถาบันฯ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรอาชีวศึกษาเกษตร
กรรมการสภาสถาบันฯ
กฎหมาย พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาในสังกัด
ติดต่อสถาบันฯ

วษท.ตรัง
วษท.พัทลุง
วษท.สตูล
วษท.ระนอง
วษท.สงขลา
วษท.กระบี่
วษท.พังงา
วษท.ชุมพร
วษท.สุราษฎร์ธานี
วษท.นครศรีธรรมราช
วป.ติณณสูลานนท์
วป.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์


สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 23(4)   
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 23(4)  
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23(4)  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการสภาสถาบันฯ  
ประกาศเลื่อนวันดำเนินการเลือกสรรและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการสภา  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน *แก้ไขเพิ่มเติม  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน  
ประกาศสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23 (4) แห่ง พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  


 
1. กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบัน-การอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ.2556
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
4. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
5. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบัน
     
     
     

 

 

     
     
 
ครั้งที่ 7 / 2559
 
ครั้งที่ 8 / 2559
 
ครั้งที่ 9 / 2559
             
             
             

      
   
   
   
   
   
   
   
     
     


 

 

 

 

 

 
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
244/72 ม.7 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
Email : South@svia.ac.th เว็บไซต์ : www.svia.ac.th
โทรศัพท์ 0-7544-5789 โทรสาร 0-7544-5790