สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับสถาบันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเรียนกับสถาบันฯ
บริการนักศึกษา
สื่อการเรียน
     
ประวัติสถาบันฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ตราสัญลักษณ์สถาบันฯ
โครงสร้างองค์กร
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ
กฎหมาย พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาในสังกัด
ติดต่อสถาบันฯ

วษท.ตรัง
วษท.พัทลุง
วษท.สตูล
วษท.ระนอง
วษท.สงขลา
วษท.กระบี่
วษท.พังงา
วษท.ชุมพร
วษท.สุราษฎร์ธานี
วษท.นครศรีธรรมราช
วป.ติณณสูลานนท์
วป.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ

 


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดประชุม Conference สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ (21 พฤศจิกายน 2561) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ nkatc@svia.ac.th โทร. 075-445-737  
แสดงความคิดเห็นคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ (9 พฤศจิกายน 2561)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ  
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61 และ 62 ณ ประเทศญี่ปุ่น  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556  
เอกสารประกวดราคาจ้างฯ การจ้างโครงชุดการเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานระบบผลิตไฟฟ้าฯ  
ประกวดราคาจ้างโครงการชุดการเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ  
หนังสือ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูฯ  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 23(4)   
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 23(4)  
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23(4)  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันฯ  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการสภาสถาบันฯ  
ประกาศเลื่อนวันดำเนินการเลือกสรรและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการสภา  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน *แก้ไขเพิ่มเติม  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน  
ประกาศสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23 (4) แห่ง พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  


1. กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบัน-การอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ.2556
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
4. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
5. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบัน
6. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ ครุยวิทยฐานะ ฯ พ.ศ. 2558
10. กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งในสภาสถาบัน
      การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
 

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเติบโต
และผลผลิตของข้าวโพดหวานในชุดดินพัทลุง
ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิต
และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวสังข์หยดพัทลุงที่ปลูกในดินนาชุดดินพัทลุง
การประเมินโครงการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม


รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 7 / 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 6 / 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 5 / 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 4 / 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3 / 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2 / 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1 / 2560
   
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 9 / 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 8 / 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 7 / 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 6 / 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 5 / 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 4 / 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3 / 2559


     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
244/72 ม.7 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
Email : South@svia.ac.th เว็บไซต์ : www.svia.ac.th
โทรศัพท์ 0-7544-5789 โทรสาร 0-7544-5790